top of page

Výhody doučovania BE STUDY Bratislava

V centre BE STUDY Bratislava pomôžeme Vášmu dieťaťu zvládnuť prekážky pri učení a rozvinúť študijné schopnosti, ktoré sú základom pre úspešný život.

Pomôžeme vášmu dieťaťu získať správne pracovné a študijné návyky

Vďaka doučovaniu v centre BE STUDY sa vaše dieťa naučí učiť sa a vytvorí si študijné návyky, ktoré bude využívať celý život. Tieto schopnosti pripravia vaše dieťa na dosiahnutie cieľov v škole aj mimo nej.

Vieme, že formula pre akademický úspech má dve hlavné ingrediencie: poznatky a študijnú disciplínu.

Keď sa vaše dieťa naučí učiť sa a začne používať túto znalosť od začiatku povinnej školskej dochádzky, je isté, že sa stane zvykom, ktorý pretrvá počas celého života.

Naučíme našich študentov:

  • Ako začať úlohu a poradiť si s učením

  • Zapamätať si dôležité informácie pri vykonávaní úloh

  • Sústrediť sa a vysvetlíme dôvody, prečo sa sústrediť nevedia

  • Zmierniť rušivé vplyvy vo svojom okolí

  • Vytrvať pri dosahovaní cieľov

  • Plánovať a stanoviť si priority

  • Prečo a ako organizovať svoje činnosti

  • Prečo je dôležité ukončovať cykly a neodbiehať od začatých úloh

Zlepšíme študijné výsledky vášho dieťaťa

Pripravíme dieťa na monitory, maturitu, prijímacie skúšky a zároveň mu pomôžeme vyriešiť jeho špecifické problémové oblasti. Nielen jeho známky, ale aj celkové porozumenie predmetu sa výrazne zlepšia.

Individuálne prispôsobené vzdelávanie

Vaše dieťa dostane individuálnu pozornosť a dostatok času na učenie, čo nie je možné v preplnenej školskej triede. Naši učitelia prispôsobia lekcie a aktivity potrebám študenta.

Osobný prístup

Naši učitelia spoznajú individuálne potreby vášho dieťaťa a podľa toho prispôsobia vyučovacie metódy.

Zlepšíme jeho postoj k vzdelávaniu a škole

Učenie bude vaše dieťa baviť. S našim povzbudzovaním sa vaše dieťa už nebude cítiť, že školu nezvláda a nebude demotivované.

Podporíme ho v samostatnom učení 

S doučovaním sa dieťa naučí samo iniciovať prípravu do školy a tiež ako si nastaviť tempo učenia.

Zlepšíme jeho zdravé sebavedomie a sebadôveru

Sebavedomie a sebadôvera vášho dieťaťa sa zvýšia tým, že mu poskytneme nástroje a zručnosti, ktoré potrebuje na to, aby uspelo v škole.

Príjemné študijné prostredie

Doučovanie v centre BE STUDY poskytne vášmu dieťaťu optimálne prostredie. Na lekciách s učiteľom sa vaše dieťa bude lepšie sústrediť na učenie.

Podporíme jeho nezávislosť a zodpovednosť

Vaše dieťa získa schopnosť pripraviť sa do školy samostatne aj bez vašej pomoci. Uvedomí si svoj osobný rast a naučí sa prevziať zodpovednosť za svoje štúdium.

Pomôžeme mu prekonať prekážky v učení

Učiteľ vášho dieťaťa sa zameria na ten aspekt učenia, s ktorým má dieťa problémy, či ide o čítanie, porozumenie textu, písanie, matematiku alebo gramatiku.

Doplníme chýbajúce vedomosti

Ak základné vedomosti chýbajú, nie je možné, aby sa dieťa naučilo zložitejšiu látku. Preto vo vyšších ročníkoch neprosperuje. Nájdeme kde je problém a zvládneme ho.

Zlepšíme jeho sociálne zručnosti a správanie

Pomôžeme vášmu dieťaťu stať sa lepším komunikátorom a mať lepšie vzťahy s rovesníkmi, čo pozitívne ovplyvní jeho správanie.

Posilníme jeho samostatnosť

Vaše dieťa bude samostatnejšie a bude schopné zvládať domáce úlohy.

Podporíme jeho chuť klásť otázky
Výzva pre deti, ktoré ju potrebujú

Doučovanie pomáha deťom, ktoré sa v škole nudia a nie sú dostatočne stimulované, aby dosiahli svoj plný potenciál.

Pripravíme vaše dieťa na strednú či vysokú školu

Študenti, ktorí idú na strednú či vysokú školu s dobrými študijnými návykmi, si vedia naplánovať štúdium a zadeliť si čas.

Prečo BE STUDY Bratislava

Lekcie prispôsobíme vašim potrebám a naučíme vaše dieťa zručnosti, ktoré potrebuje na vyriešenie problémov v škole. Pomôžeme mu rozvíjať kritické myslenie a naučíme ho zručnosti, ktoré bude využívať po celý život.

Počas úvodnej spoločnej konzultácie posúdime potreby vášho dieťaťa.

BE STUDY Bratislava Logo
bottom of page